Có 1 kết quả:

bái sư

1/1

bái sư

giản thể

Từ điển phổ thông

nhận thầy giáo, nhận làm học trò, xin học