Có 1 kết quả:

bái hội

1/1

bái hội

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tham dự buổi lễ
2. thăm chính thức (ngoại giao)

Một số bài thơ có sử dụng