Có 1 kết quả:

bái hoả giáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đạo thờ lửa (Zoroastrianism) ở Ba Tư truyền vào Trung Quốc. § Cũng gọi là “Ba Tư giáo” 波斯教, “Hiên giáo” 祆教.