Có 1 kết quả:

bái tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhậm mệnh làm tể tướng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phong người nào làm tướng.

Một số bài thơ có sử dụng