Có 1 kết quả:

bái chức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phong chức quan. ◇Bắc sử 北史: “Mỗi Lạc trung quý nhân bái chức, đa bằng Thiệu vi tạ chương biểu” 每洛中貴人拜職, 多憑卲為謝表 (Hình Thiệu truyện 穆崇傳) Thường khi quý nhân ở Lạc Dương được phong chức quan, phần nhiều nhờ Hình Thiệu làm biểu tạ ơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phong chức cho vị quan.