Có 1 kết quả:

bái kiến

1/1

bái kiến

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi, chào hỏi (người trên)