Có 1 kết quả:

bái phỏng

1/1

bái phỏng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi