Có 1 kết quả:

bái thác

1/1

bái thác

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu cầu, nhờ cậy