Có 1 kết quả:

bái quỵ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quỳ lạy, hai đầu gối quỳ trên đất mà lạy. § Lễ cung kính nhất ngày xưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quỳ lạy.

Một số bài thơ có sử dụng