Có 1 kết quả:

bái kim chủ nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm hành động.