Có 1 kết quả:

ủng hộ

1/1

ủng hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

ủng hộ, giúp đỡ, trợ giúp