Có 1 kết quả:

ủng bão

1/1

ủng bão

giản thể

Từ điển phổ thông

ôm ấp