Có 1 kết quả:

quát ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói bao gồm cho gọn.