Có 1 kết quả:

củng thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai tay chắp lại trước ngực làm lễ.
2. Hình dung hết sức dễ dàng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chắp tay.

Một số bài thơ có sử dụng