Có 1 kết quả:

quyền dũng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ và giỏi võ.