Có 1 kết quả:

quyền phỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tổ chức đời Thanh ( 1900 ), chuyên luyện môn võ tay không, nỗi lên đánh người ngoại quốc, tức Nghĩa hoà đoàn.