Có 1 kết quả:

quyền sâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây, rễ xoắn lại như nắm tay, dùng làm vị thuốc bắc ( một thứ sâm ).