Có 1 kết quả:

quyền sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi môn võ tay không — Oâng thầy dạy môn võ tay không.