Có 1 kết quả:

quyền kích

1/1

quyền kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

đấm nhau, đấm bốc, đánh quyền Anh