Có 1 kết quả:

quyền bổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tay và gậy, chỉ môn võ đánh bằng tay và bằng gậy, chỉ chung võ thuật.