Có 1 kết quả:

quyền thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn võ đánh bằng tay — Ngày nay còn chỉ môn quyền Anh ( Boxe ).