Có 1 kết quả:

khảo tra

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh đập mà vặn hỏi, buộc phải nói thật.