Có 1 kết quả:

banh lư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cọ, cùng loại với cây dừa.

Một số bài thơ có sử dụng