Có 1 kết quả:

nã phá luân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Nã Phá Luân” 拿破崙: Hoàng đế Pháp Quốc Napoléon Bonaparte (1769-1821).