Có 1 kết quả:

trì cửu

1/1

trì cửu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lâu, chậm trễ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ lâu, ý nói lâu ngày không đổi.

Một số bài thơ có sử dụng