Có 1 kết quả:

trì thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn, không buông thả — Nắm giữ không chịu buông, ý nói cứ giữ cái cũ, không chịu đổi mới.