Có 1 kết quả:

trì gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn việc nhà.

Một số bài thơ có sử dụng