Có 1 kết quả:

trì bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ mực ngang bằng. Giữ sự công bằng.