Có 1 kết quả:

trì hữu

1/1

trì hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cất giữ, giữ lại, lưu lại