Có 1 kết quả:

trì thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ mình.