Có 1 kết quả:

trì thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ mình.

Một số bài thơ có sử dụng