Có 1 kết quả:

trì trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gìn giữ cẩn thận, không dám coi thường.