Có 2 kết quả:

chỉ lệnhchỉ lịnh

1/2

chỉ lệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mệnh lệnh, chỉ thị

chỉ lịnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mệnh lệnh, chỉ thị