Có 1 kết quả:

chỉ kê mạ khuyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trỏ gà mắng chó, chửi xéo, chửi bóng chửi gió.