Có 1 kết quả:

chỉ cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương đốt ngón tay ( phalanges ).