Có 1 kết quả:

án nại

1/1

án nại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngăn trở, cản trở, ngăn cản