Có 1 kết quả:

án thì

1/1

án thì

giản thể

Từ điển phổ thông

thời hạn, hạn định