Có 1 kết quả:

án khoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét từng điều, từng phần. — Căn cứ theo từng điều mà làm.