Có 1 kết quả:

án lý

1/1

án lý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vì lý do, bởi vì