Có 1 kết quả:

án lập

1/1

án lập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sắp xếp, sắp đặt