Có 1 kết quả:

án ngữ

1/1

án ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

lời chú, lời ghi thêm