Có 1 kết quả:

án nghiệm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem xét việc đã làm mà trị tội.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét coi có đúng như vậy không.