Có 1 kết quả:

khiêu chiến

1/1

khiêu chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

khiêu chiến, khiêu khích, thách thức, thách đấu