Có 1 kết quả:

khiêu hấn

1/1

khiêu hấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

khiêu khích, kích động