Có 1 kết quả:

khiêu khởi

1/1

khiêu khởi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xúi giục, kích động