Có 1 kết quả:

khiêu hấn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gây sự, kiếm chuyện tranh chấp. ☆Tương tự: “khiêu chiến” 挑戰.