Có 1 kết quả:

ai đả

1/1

ai đả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bị đánh, chịu đánh