Có 1 kết quả:

ai tạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình dung người ta xô đẩy chen chúc. § Cũng viết là “ai táp” 挨匝. ◇Cát Trường Canh 葛長庚: “Tích giả thiên tử đăng phong Thái San, kì thì sĩ thứ ai tạt, độc triệu nhất huyện úy hành kiệu nhi tiền, hô viết: "Quan nhân lai!" chúng giai mi nhiên” 昔者天子登封泰山, 其時士庶挨拶, 獨召一縣尉行轎而前, 呼曰: "官人來!" 眾皆靡然 (Hải quỳnh tập 海瓊集, Hạc lâm vấn đạo thiên 鶴林問道篇).