Có 1 kết quả:

ai thứ

1/1

ai thứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

từng người một, lần lượt, luân phiên