Có 1 kết quả:

ai cận

1/1

ai cận

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở gần, ở bên cạnh, đến gần