Có 1 kết quả:

na tá

1/1

na tá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vay tiền, mượn tiền